Výpověď

Výpověď je jednou z možností skončení pracovního poměru a obecně bývá termín výpověď zaměňován za termín skončení pracovního poměru. Pracovní poměr totiž může skončit několika způsoby, a to např. uplynutím doby, na kterou byl sjednán (pracovní smlouva na dobu určitou), dohodou, kdy toto bývá zaměňováno za termín výpověď dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru, a nakonec samotnou výpovědí.

Stejně jako pracovní smlouva, i výpověď musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží, což znamená, jako kdybyste výpověď nedali. Zákon v otázce výpovědi značně zvýhodňuje zaměstnance, neboť zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, případně důvod ani uvést nemusí. Otázka, jak napsat výpověď je tedy pro zaměstnance vyřešena velice rychle. Oproti tomu zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoně, a dokonce existují situace, kdy zaměstnavatel výpověď zaměstnanci dát nemůže.
Prvním dnem v měsíci následujícím po doručení výpovědi druhé straně počíná běžet výpovědní lhůta, a tato činí nejméně dva měsíce, přičemž však zaměstnavatel si může se zaměstnancem ujednat delší výpovědní lhůtu.

Okamžité zrušení pracovního poměru představuje radikální řešení vyhrocených vztahů na pracovišti a jako řešení špatných vztahů bývá také zneužíváno. Okamžité zrušení pracovního poměru je však krajním způsobem skončení pracovního poměru a mělo by být proto využíváno pouze v krajních případech. Každá ze stran pracovní smlouvy, jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec disponuje pouze dvěma důvody, které okamžité zrušení pracovního poměru ospravedlňuje. Zaměstnavatel může zrušit okamžitě pracovní poměr v případě, kdy obecně řečeno zaměstnanec byl pravomocně odsouzen v trestním řízení, a dále v případě, že zaměstnanec zvlášť hrubě poruší své povinnosti. Oproti tomu zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud se zdravotní poměry na jeho straně zhorší takovým způsobem, že není schopen dál vykonávat práci pro zaměstnavatele, a dále v případě, že zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci mzdu či plat, anebo i její část, a to ve lhůtě 15 dní po splatnosti.