Stavební povolení

Vydání stavebního povolení se velmi snadno může změnit v noční můru. Pro hladký průběh řízení je nutné předložit formálně správnou žádost o vydání stavebního povolení a správnou dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
Od 1. 7.2006 vstoupil v účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., nový stavební zákon, který nově upravil, pro které stavby je nutné vydání stavebního povolení, a pro které postačuje ohlášení a nakonec samozřejmě stavby, které nepodléhají ani vydání stavebního povolení, ani ohlášení.
Přestože běžným postupem stavebního řízení bývá vydání stavebního povolení a následná realizace stavby, připadá v praxi často v úvahu i tzv. dodatečné stavební povolení. Zde se může jednat jak o tzv. černé stavby, tak o stavby, které sice byly realizovány na základě vydaného stavebního povolení, ale toto stavební povolení bylo v následném správním řízení, případně v řízení soudním zrušeno, případně může v praxi dojít i k tomu, že stavba byla realizována poněkud odlišně, než bylo zamýšleno stavebním povolením, a faktický výsledek je nutné dodatečně „zlegalizovat“. Platí zásada, že pro vydání dodatečného stavebního povolení je nutné předložit dokumentaci ve stejném rozsahu jako při běžné žádosti.

Jak bylo již výše naznačeno, stavební povolení je správním rozhodnutím a jako takové lze zrušit ve správním řízení, a to např. za situace, že ve Vašem sousedství je realizována stavba v rozporu se zákonem, územním plánem, případně tato stavba zasahuje do Vašeho vlastnictví. Zásadně jsou dva okruhy účastníků řízení. Jedná se o přímé sousedy, které v rámci stavebního řízení mohou uplatňovat námitky, a to proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno nejčastěji vlastnické právo. Druhým okruhem je tzv. veřejnost a tato může uplatňovat připomínky.
Jen účastníci řízení následně mohou proti vydanému stavebnímu povolení podat odvolání u nadřízeného správního orgánu, a v případě, že ani u tohoto neuspějete, je možné se domáhat zrušení rozhodnutí u správního soudu. V konkrétních situacích se však jedná o složité spory, které bez pomoci právního zástupce nezvládnete.