Rozvod manželství

S rozvodem manželství se bohužel v životě setkává čím dál větší počet lidí. Při rozvodu manželství je podstatné, zda se z manželství narodily děti a zda tyto děti jsou již zletilé. Pokud děti narozené z manželství ještě nedosáhly zletilosti, je nutné před podáním žádosti o rozvod nejprve vyřešit otázku péče o nezletilé.
Rozvod manželství může proběhnout v zásadě ve dvou režimech, a sice konkrétně rozvod, kdy se zjišťují příčiny rozvratu manželství, a dále tzv. rozvod dohodou, kdy příčiny rozvratu manželství zjišťovány nejsou.

Jak tedy podat žádost o rozvod.
Pokud se týká rozvodu manželství se zjišťováním příčin rozvratu manželství, je nutno před podáním návrhu na rozvod manželství upravit práva a povinnosti k nezletilým dětem. Poté, co rozsudek ve věci péče o dítě nabyde právní moci, soud zahájí řízení o rozvod manželství. V řízení jsou zjišťovány příčiny rozchodu manželů, je tedy nutné již v návrhu uvést důvody rozvratu. Mezi nejčastější příčiny rozvratu patří nevěra manželů, případně citové odcizení.
Návrh je nutno podat místně příslušnému soudu, tj. soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. To máme vyřešenou otázku, kde podat žádost o rozvod manželství.
Co se týče tzv. rozvodu dohodou, aby mohl soud takto postupovat, je nutné, aby byly naplněny tři podmínky. První z nich je ta podmínka, že manželé spolu nežijí ve společné domácnosti po dobu šesti měsíců. Soud tuto skutečnost zjišťuje výslechem účastníků řízení, proto je na manželích, jak budou vypovídat.
Druhou podmínkou je, že manželé uzavřeli dohodu o rodičovské odpovědnosti a výživném. Tato podmínka přichází v úvahu samozřejmě pouze za situace, že z manželství se narodily děti a tyto ještě nedosáhly věku 18 let. Dohoda musí být schválena soudem ve zvláštním řízení ve věci péče o nezletilé.
Třetí podmínkou rozvodu dohodou je ta skutečnost, že manželé uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů, přičemž tato dohoda musí být opatřena ověřenými podpisy manželů. V tomto bodě je nutno podotknout, že soud nezkoumá samotný obsah dohody a v podstatě ani její platnost, plně se spokojí se skutečností, že tato dohoda byla mezi manžely uzavřena.
Pokud dojde k naplnění těchto tří podmínek, je na soudu, zda bude ve věci nařizovat jednání, případně o rozvodu manželství rozhodne bez jednání.