Trestní řízení

Trestní řízení je řízení upravené zákonem č. 141/1961 Sb., trestní řád, pozor nesmíme však zapomenout i na další zákony upravující trestní úsek, z hlediska procesního zejména na zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže.

Trestní řízení má několik fází. V první moment se jedná o fázi přípravného řízení, kdy orgány činné v trestním řízení (nejčastěji policie) prověřují, zda došlo ke spáchání trestného činu, a pokud ano, kdo se tohoto trestného činu dopustil. Úkolem policie je samozřejmě bez podnětu dalších osob zjišťovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, nejčastěji však k zahájení prověřování dojde na základě trestního oznámení. V rámci přípravného řízení je důležitý okamžik zahájení trestního stíhání, a tímto okamžikem je ukončeno prověřování a zahájeno vyšetřování. Vyšetřování může skončit různě, a to buď podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu, postoupením věci jinému orgánu (přičemž postoupeno může být přestupkové komisi) nebo zastavením trestního stíhání, včetně schválení narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině a trestu.
Jak vyplývá z výše uvedeného, přípravné řízení může skončit, jak ve fázi prověřování tzv. odložením, tak ve fázi vyšetřování zastavením trestního stíhání, avšak může dojít i k tomu, že bude státním zástupcem podána obžaloba a následuje tedy řízení před soudem.

Relativně by se dalo říci samostatnou kategorií trestního řízení je tzv. zkrácené trestní řízení, kdy jednotlivé fáze splývají.