Insolvence obecně

Insolvence, neboli insolvenční řízení je spojeno s úpadkem dlužníka. Insolvenční řízení je upraveno zákonem č. 182/2006 Sb., který vstoupil v účinnost dnem 1. 1.2008 a nahradil tak starý zákon o konkurzu a vyrovnání. Insolvenční řízení se může týkat jak fyzické osoby, tak osob právnických. V úpadku se dlužník ocitne, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dní po splatnosti, a pokud tyto závazky není dlužník schopen plnit. Pokud se dlužník ocitne v této situaci a je podán, ať už věřitelem či samotným dlužníkem, insolvenční návrh, zákon prostřednictvím soudu v závislosti na osobě dlužníka, jeho možnostech a původu dluhů stanoví tři možnosti řešení úpadku. V případě právnických osob je nejčastějším způsobem řešení úpadku konkurz a v malé míře reorganizace. V případě fyzických osob, jejichž dluhy nepocházejí z podnikání, přichází v úvahu oddlužení, lidově řečeno osobní bankrot.

Oddlužení, neboli vyhlášením osobního bankrotu se budeme zabývat zvlášť, z dalších způsobů řešení připadá do úvahy, jak už jsem výše uvedla, konkurz. Konkurz spočívá v prodeji, resp. zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. Velkou nevýhodou konkurzu je ta skutečnost, že prohlášením konkurzu přechází na insolvenčního správce dispoziční oprávnění, tj. oprávnění nakládat s majetkem. Další nevýhodou je to, že pohledávky neuspokojené v rámci konkurzu nezanikají. Pokud tedy jsou proti dlužníkovi vedeny exekuční řízení, tyto se po skončení konkurzu obnoví, jestliže jimi vymáhané pohledávky nebyly uspokojeny v rámci konkurzu.
Nejméně využívaným způsobem řešení úpadku dlužníka je reorganizace. Tento způsob je aktuální v případech dlužníků podnikatelů a v praxi probíhá tak, že po schválení reorganizačního plánu v rámci insolvenčního řízení jsou věřitelé postupně uspokojováni za provozu dlužníkova podniku. Na základě schváleného reorganizačního plánu by měla být aplikována opatření vedoucí k tzv. ozdravění podniku, a to za průběžné kontroly věřitelů. Výhoda oproti konkurzu je to, že věřitelé musí být uspokojeno do výše plnění, které by obdrželi při konkurzu, to znamená, že věřitelé nemusí být uspokojeni v plné výši a ve zbytku pohledávky zanikají. Další výhodou je ta skutečnost, že osobou s dispozičními oprávněními je dlužník. Základem úspěchu reorganizace je kvalitní reorganizační plán. Naše kancelář spolupracuje s odborníky z oboru ekonomie s dlouholetými zkušenostmi, a proto Vám nabízíme kompletní právní servis.