Podílové spoluvlastnictví

Existuje několik možností, kdy se dostanete do situace, že nebudete jediným vlastníkem věci. Může se tak stát např. na základě smlouvy, děděním, zánikem společného jmění apod. Rozdíl mezi podílovým spoluvlastnictvím a společným jměním manželů spočívá v tom, že jako podílový spoluvlastník jste vlastníkem svého podílu. Společné jmění manželů se na podíly nedělí. V podílovém spoluvlastnictví může být jak věc nemovitá, v úvahu tak připadá např. bytové spoluvlastnictví, spoluvlastnictví pozemku, spoluvlastnictví, spoluvlastnictví celého domu. S otázkou podílového spoluvlastnictví nejčastěji souvisí vlastnictví bytů v bytovém domě, kdy tyto podíly jsou vymezovány prohlášením vlastníka budovy o vymezení jednotek.
Vzhledem k tomu, že podílové spoluvlastnictví obecně není příliš praktické, přichází často na pořad otázka zrušení spoluvlastnictví a otázka vypořádání spoluvlastnictví.

S účinností nového občanského zákoníku přišly v oblasti podílového spoluvlastnictví výrazné změny. Velmi modifikované je předkupní právo spoluvlastníka, a tudíž možnost prodeje spoluvlastnického podílu. Co se týče samotného vypořádání podílového spoluvlastnictví, i nadále je nejrozumnější cestou uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a zachována byla i koncepce zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudem. Pokud se tedy nejste schopni se se spoluvlastníkem dohodnout, soud může věc v podílovém spoluvlastnictví rozdělit, případně přikáže soud věc do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků za přiměřenou náhradu, a pokud ani toto řešení nepřipadá v úvahu, soud věc v podílovém spoluvlastnictví prodá a výtěžek rozdělí mezi spoluvlastníky.