Oddlužení

Oddlužení, neboli osobní bankrot, je jedním ze způsobů řešení úpadku. Až do 31.12.2013 připadala tato možnost pouze pro oddlužení fyzických osob, od 1. 1.2014 však nabyla účinnost novela insolvenčního zákona, na základě které mohou jako možnost oddlužení volit i fyzické osoby podnikatelé. V úvahy tedy připadá i oddlužení OSVČ, avšak za přesně stanovených podmínek. Insolvenční zákon také umožňuje společné oddlužení manželů.

Oddlužení se realizuje dvěma způsoby, a sice zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře, přičemž častější bývá způsob druhý. Způsob oddlužení určuje soud po schválení oddlužení, lidově řečeno po vyhlášení osobního bankrotu. Okamžikem vyhlášení zahájení insolvenčního řízení se přerušují exekuce.
Faktickou překážkou bývá často povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení, kterou může soud požadovat až do výše 50.000,-Kč. Této povinnosti se však lze vyhnout kvalitním zpracováním návrhu na povolení oddlužení.
Při oddlužením plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen pod dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, jaká by mu mohla být strhávána v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce. Nezajištěným věřitelům takto musí být vyplaceno plnění alespoň do výše 30% jejich pohledávek. Nad rámec splátek věřitelům však dlužník ještě měsíčně hradit odměnu insolvenčního správce, v aktuální výši 750,-Kč + 150,-Kč DPH (je-li insolvenční správce plátcem DPH)
Výhodou oddlužení je, že dispoziční oprávnění, tj. oprávnění nakládat s majetkem ve vlastnictví dlužníka, má dlužník, a nikoliv insolvenční správce. Další výhodou je, že pokud dlužník splní řádně a včas povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, soud jej na návrh osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, přičemž toto osvobození se vztahuje i na pohledávky věřitelů, kteří se nepřihlásili do insolvenčního řízení, ačkoliv tak učinit měli.
Oddlužení tedy jednou provždy Vaše dluhy vyřeší.