Nový občanský soudní řád

Posted by on Dub 16, 2018 in Nezařazené | No Comments

Občanský soudní řád je ve sbírce zákonů označen číslem 99/1963 Sb. Již z tohoto sdělení je evidentní, že se jedná o předpis, který nemůže dostát potřebám dnešní doby.

Jedná se také o předpis nejčastěji novelizovaný, počet novelizací občanského soudního řádu přesáhl číslo 150. Na stůl tedy přichází tzv. věcný záměr nového civilního řádu soudního, který koncem roku 2017 představilo Ministerstvo spravedlnosti.

Jaké jsou nejzávratnější novinky?

Jednou z převratných novinek, která by měla být zavedena, je tzv. advokátní proces. To znamená, že zastoupení advokátem před soudem by bylo povinné. Vzniká samozřejmě otázka, v jakých sporech, a i na tuto otázku přináší věcný záměr nového civilního řádu soudního odpověď, a sice mělo by se jednat o spory s hodnotou sporu nad 50.000,-Kč. Bez ohledu na hodnotu sporu by potom bylo zastoupení advokátem povinné ve všech řízeních o obnovu a zmatečnost.

Tzv. advokátní proces již naše právo v minulosti znalo, povinné zastoupení advokátem však bylo zrušeno komunisty.

Dalším překvapením je navrhovaná změna právní úpravy dovolání, které by nově mělo být upraveno jako řádný opravný prostředek, a to se všemi důsledky. V praxi by tedy podání dovolání mělo odkladný účinek, jinými slovy podání dovolání by odkládalo právní moc napadeného rozsudku. Autoři věcného záměru si od této změny slibují, že odpadnou problémy s vracením plnění na základě pravomocného, avšak posléze zrušeného rozsudku. Dovolání by však bylo možné podat pouze proti rozsudku, a nikoliv proti usnesení. V plánu je také finanční limitace pro předmět sporu, nad jehož výši by bylo možné dovolání podat.

Autoři plánují také tzv. modifikaci projednací zásady před civilními soudy vycházející z myšlenky, že strany nesmí důležité skutečnosti zatajovat ani o nich lhát. V současném občanském soudním řádu povinnost pravdivosti obsažena není, vypuštěna byla novelizacemi po roce 1989.

V neposlední řadě zajímavým návrhem je také navrhované řešení situace, kdy jedna ze stran sporu zemře. Dle současné úpravy, smrtí účastníka řízení plná moc zaniká. Věcný záměr nového civilního řádu soudního naopak navrhuje řešení, kdy by tato okolnost, tedy smrt účastníka řízení, neměla na trvání zastoupení vliv a byla-li by strana zastoupena advokátem, mohlo by řízení pokračovat a nebylo by zapotřebí jej přerušovat.