Novela insolvenčního zákona

Posted by on Čvn 8, 2017 in Nezařazené | No Comments

Bez valného zájmu médií prošla parlamentem novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, která však znamená velkou změnu pro insolvenční dlužníky.

Novela reaguje na „zdivočelé“ poměry na trhu, kdy se na neštěstí jiných začalo přiživovat mnoho subjektů, které nabízely služby v oblasti oddlužení, mnohdy v nevalné kvalitě a za vysoké ceny. V dalším má novela ulehčit přehlceným soudům, jež musí čelit velkému nápadu chybně sepsaných návrhů, přičemž každý chybně sepsaný návrh musí být soudem jednotlivě odmítnut.

Do Hlavy V. zákona zabývající se oddlužením byl vtělen § 390a. V čem tedy ta zásadní změna spočívá?

V prvé řadě návrh dlužníka na oddlužení může být podán pouze přesně vymezeným okruhem osob. První skupinou jsou advokáti, notáři, soudní exekutoři či insolvenční správci, v druhé skupině nám vystupuje akreditovaná právnická osoba. Aby tato právnická osoba mohla začít poskytovat služby v oblasti oddlužení dle insolvenčního zákona, musí nově získat akreditaci, kterou uděluje Ministerstvo spravedlnosti.

Ať už návrhy podávají dlužníci sami, či je podávají prostřednictvím subjektů, jež v oblasti oddlužení podnikají, často se nevyhnou chybám. Soudy jsou pak povinny vyzývat navrhovatele k opravě návrhů, čímž se celý proces neúměrně protahuje a nezřídka dochází k tomu, že dlužník není schopen návrh samostatně opravit, takže dochází k odmítnutí návrhu na oddlužení. Je třeba si uvědomit, že sepsat kvalitní návrh na oddlužení vyžaduje jednak vzdělání v této oblasti a jednak zkušenosti. Zmocnění určenému okruhu osob je však povinné udělit jen pro sepsání a podání návrhu. V dalším řízení se již dlužník může zastupovat sám, přičemž osoba, která návrh podala, je povinna dlužníka řádně poučit o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

Po datu 1. 7.2017 tedy již nebude možné podat návrh na oddlužení bez toho, aniž by dlužník zmocnil zákonem označenou osobu oprávněnou k sepisu a podání tohoto návrhu.

Vzhledem k tomu, že dlužníci již nebudou moci samostatně podávat návrhy na oddlužení, reguluje novela také maximální odměnu za sepis a podání návrhu. Nově osobám zmocněným k podání insolvenčního návrhu náleží odměna ve výši 4.000,-Kč bez DPH, v případě společného oddlužení manželů odměna ve výši 6.000,-Kč bez DPH. V této odměně je zahrnuta náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním návrhů. Jiné plnění osobě zmocněné sepsat a podat návrh na oddlužení nenáleží.

Zbývá už jen podotknouti, že novela nabývá účinnosti dnem 1. 7.2017.