Daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující

Posted by on Pro 16, 2015 in Nezařazené | No Comments

Konec roku 2013 byl pro české právní prostředí velmi hektický. Od 1. 1.2014 totiž vstupoval v účinnost Nový Občanský Zákoník. Vzhledem k tomu, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu podniklo v červnu téhož roku poměrně razantní kroky vůči tehdejší vládě ČR, přešla veškerá zodpovědnost na Horní komoru parlamentu a Senát České republiky dne 9.10.2013 schválil zákonné opatření č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí.

A právě toto zákonné opatření nyní dochází změn. Dne 5.10.2015 Vláda ČR přijala usnesení, kterým schválila návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření).

V čem tedy tyto změny spočívají? Především se mění osoba poplatníka daně. Zatímco v doposud platném znění zákonného opatření byl za poplatníka označen převodce vlastnického práva k nemovité věci v případě, že k převodu vlastnického práva docházelo koupí či směnou, a zároveň za předpokladu, že se převodce s nabyvatelem v kupní či směnné smlouvě nedohodli jinak, v navrhovaném znění je za poplatníka označen nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zákon by tedy nově přenesl povinnost odvést daň na nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci, a zároveň by vyloučil možnost převodce a nabyvatele dohodnout se jinak. V souvislosti s touto změnou byl upraven i institut ručitele, a sice tento institut by měl ze zákonného opatření plně vymizet. Ustanovení § 41 odst. 2 zákonného opatření ve znění: „Je-li poplatníkem převodce vlastnického práva k nemovité věci, je nabyvatel tohoto práva ručitelem.“, by mělo být totiž ze zákona úplně vyškrtnuto.

V dalším se novela zákona dotkla práva stavby, kdy nově by bylo za nabytí vlastnického práva považováno i prodloužení doby, na které je právo stavby zřízeno. Ačkoliv stav v katastru nemovitostí by tedy zůstal v podstatě nezměněn (docházelo by pouze ke změně trvání práva stavby, ale okruh oprávněných a povinných osob by zůstal stejný), přesto by stavebník byl nově zavázán odvést daň z nabytí nemovitých věcí.

Stejně tak se změny se dotkly ust. § 4 zákonného opatření, které upravuje úplatu, a nově by se tedy úplatou měla rozumět částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které mají být nebo jsou poskytnuty za přijaté plnění. Zákonné opatření tedy bude zahrnovat i úplatné plnění v budoucnu.

Úprav by se mělo dočkat i ustanovení § 6 zákonného opatření, kdy v případě územně samosprávných celků by měly být vymazány všechny podmínky pro osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí, a nově by tedy měly být územně samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí bez výhrad.

Tento článek reflektuje pouze nejdůležitější změny v zákonném opatření.