Kasační stížnost

Stejně tak jako civilně právní soudní řízení je v zásadě dvoustupňové, je dvoustupňové i řízení správní soudní. Na rozdíl od civilněprávního soudního řízení v řízení soudním správním rozhodují v prvním stupni Krajské soudy (případně Městský soud v Praze), a tzv. odvolací instancí je Nejvyšší správní soud. Podáním adresovaným Nejvyššímu správnímu soudu je kasační stížnost (nikoliv dovolání), a lhůta pro podání kasační stížnosti je dvoutýdenní. Pozor tedy na obecně zakořeněnou lhůtu v délce 15 dní (tato se uplatňuje v civilněprávním řízení), zde by Vám jeden den navíc mohl způsobit značné problémy, neboť zmeškání lhůty nelze prominout.
Podání kasační stížnosti má vliv na právní moc, která nenastává, podání kasační stížnosti má tedy odkladný účinek.
Na zřeteli je třeba mít také tu skutečnost, že v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem musí být stěžovatel zastoupen advokátem.

Samotné důvody pro podání kasační stížnosti jsou upraveny poměrně složitě, a bez povinného zastoupení advokátem se skutečně v řízení před Nejvyšším správním soudem neobejdete.
Pozor na další podstatný rozdíl oproti civilnímu řízení, a to je ta skutečnost, že kasační stížnost se podává přímo u Nejvyššího správního soudu, nikoliv u soudu „prvého stupně“
Na rozdíl od civilního řízení, o kasační stížnosti většinou Nejvyšší správní soud rozhoduje bez nařízení jednání. Rozhodnout může Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti několika způsoby. Pokud kasační stížnost podáte opožděně, případně se dopustíte jiného pochybení, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Pokud kasační stížnost splňuje formální parametry, ale soud dojde k závěru, že není důvodná, tuto zamítne. Pokud Nejvyšší správní soud dospěje k závěru, že důvod pro podání kasační stížnosti byl naplněn, nejčastěji rozsudkem rozhodnutí soudu prvého stupně zruší a vrátí Krajskému soudu k novému projednání a rozhodnutí. Nově však, tj. od 1. 1.2016 může Nejvyšší správní soud sám rozhodnout, pouze však v zákonem vymezených věcech. Pokud Nejvyšší správní soud vrací věc k rozhodnutí Krajskému soudu, je tento samozřejmě názorem Nejvyššího správního soudu vázán.