Exekuce

nařízením exekuce se bohužel setkává čím dál větší procento lidí. Pokud se dlužník dostane do dluhové spirály, je lépe problémy začít řešit včas. Toto je výhodnější jak pro osobu věřitele tak pro osobu dlužníka, ať už cestou sjednání splátkového kalendáře, a pokud věřitelé nejsou ochotni jednat, včasným vyhlášením insolvence. Většinou se však stane, že dlužník nejedná s věřiteli a ani naopak, a dojde k nařízení exekuce. Soudně vymáhat pohledávky je v zásadě možné dvěma způsoby, a to soudním výkonem rozhodnutí, který je upraven občanským soudním řádem, a dále exekučně, přičemž využívanější je samozřejmě cesta druhá.

Jedním z rozdílů mezi exekucí a soudním výkonem rozhodnutí je ta skutečnost, že v případě soudního výkonu rozhodnutí navrhovatel musí označit způsob, jakým má být výkon rozhodnutí proveden, zatímco o způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor, a to dle aktuální situace dlužníka. V úvahu tak připadá exekuce nemovitostí, exekuce domu, exekuce bytu, případně tzv. exekuce na plat, exekuce na mzdu, či exekuce na účet. Exekutor může exekuci provést i exekucí na auto, a ostatní movité věci. Exekuce je nařízena na návrh věřitele, který musí doložit pravomocný a vykonatelný exekuční titul. S dalšími procesními návrhy jako je návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce již může nakládat i dlužník. Ukončení exekuce nastává většinou splacením celé dlužné částky, včetně nákladů oprávněného věřitele a exekutora, existují však i jiné způsoby ukončení exekuce, a to např. pro nemajetnost dlužníka.
Informujte se v naší kanceláři, jak řešit právě Vaši exekuci.