6 Únor

Rozhodčí řízení v čase, První část

Dne 1. listopadu 1994 byl schválen zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Ačkoliv institut rozhodčího řízení působí jako moderní, není tomu tak, neboť rozhodčí řízení bylo upraveno již Civilním řádem č. 113/1895 ř.z. o soudním řízení v občanských rozepřích právních, a rozhodčí řízení upravoval i zákon č. 142/1950 Sb. o […]

9 Prosinec

Úprava společného jmění manželů v Novém občanském zákoníku, ochrana před věřiteli

Nový občanský zákoník upravuje společné jmění manželů (dále jen SJM) v ustanoveních §§ 708 až 753 zákona č. 89/2012 Sb. (dále NOZ). Na rozdíl od jedenácti paragrafů, které upravovaly společné jmění manželů ve starém občanském zákoníku, (zákoně č. 40/1964 Sb., dále jen OZ), se zdá, že úprava společného jmění byla novou kodifikací rozšířena. Nový občanský zákoník […]

14 Listopad

Předběžná opatření ve vztahu k nezletilým dětem

Počínaje datem 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ) a dále zákon  č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.). Nová právní úprava nahradila zákon o rodině (zák. č. 94/1963 Sb.) a částečně nám nová úprava nahrazuje úpravu obsaženou v občanském soudním řádu (např. zrušené ustanovení § 76a […]

14 Říjen

Naděje pro dlužníky ze směnek

Ústavní soud se postavil na stranu duševně nemocných Ústavní soud dne 2.9.2014 vydal rozhodnutí, kterým se postavil na stranu duševně nemocných. Soudy od této chvíle nebudou moct vyžadovat tzv. stoprocentní důkazy o vlivu choroby na rozhodování jedince v daném okamžiku. Toto rozhodnutí může výrazně ovlivnit rozhodování soudů v kauzách, kde je zpochybňováno právní jednání při […]