16 Září

Zvítězili jsme nad Motoristickou vzájemnou pojišťovnou, exekuce vymožena

V roce 2015 se na mou advokátní kancelář obrátil bývalý klient Motoristické vzájemné pojišťovny, družstvo. Podstata případu byla jednoduchá. Klient spáchal přestupek, obrátil se s žádostí o pomoc na Motoristickou vzájemnou pojišťovnu, která obratem požádala o úhradu svých nákladů. Poté, co klient požadovanou částku uhradil, „pojišťovna“ s klientem přestala komunikovat. Po nějaké době klienta zastavila […]

15 Duben

Zastavení exekuce vedené na základě rozhodčího nálezu.

Asi již není novinkou, že s účinností od 01.12.2016 platí zákaz sjednání rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách. Proces omezování sjednávání rozhodčích doložek ve smlouvách uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem tak byl ukončen celkovým zákazem, a to z důvodu častého zneužívání rozhodčích doložek. Jak se ale bránit již vydanému rozhodčímu nálezu? V případě, že rozhodčí nález […]

21 Září

Zákaz zcizení a zatížení věci

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), zavedl praktickou novinku, a to možnost sjednání zákazu zcizení a zatížení. Obecnou úpravu tohoto ujednání najdeme v ustanovení § 1761 NOZ, tedy v ustanoveních o účincích smlouvy. Zjednodušeně řečeno, ujednání o zákazu zcizení a zatížení věci zakazuje vlastníkovi věci věc dále převést, a to ať […]

29 Srpen

Předběžná opatření mezi bývalými partnery

Bohužel život přináší různé situace, a tak i rozchod s partnerem může přinést velmi nepříjemné zážitky. Co však dělat, když tahanice o děti, výživné a majetek překročí únosnou mez a jeden z bývalých partnerů začne druhého fyzicky či slovně napadat, případně vyhrožovat? Řešením situace, které samozřejmě vřele doporučujeme, je podání trestního oznámení. Mezi okamžikem podání […]

25 Leden

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, třetí část

V posledním ze série článků našeho blogu o převodech nemovitostí se po problematice formy smlouvy, označení převáděných nemovitostí ve smlouvě, zásadě občanského práva, že stavba je součástí pozemku a některých vedlejších ujednání smluv o převodech nemovitostí budeme věnovat některým souvisejícím veřejnoprávním aspektům. Již v minulých článcích jsme narazili na skutečnost, že nemovité věci evidované ve […]

4 Leden

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, druhá část

Tento článek našeho blogu navazuje na předchozí článek o převodech nemovitostí podle nového občanského zákoníku. V minulém článku jsme se věnovali formě smlouvy, problematice označení převáděných nemovitostí ve smlouvě a změnám, jež přinesla nově platná zásada občanského práva, že stavba je součástí pozemku. Nejobvyklejším typem smlouvy, jíž se převádí nemovitost je v praxi kupní smlouva […]

23 Listopad

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, první část

Smlouvy o převodech nemovitostí patří mezi jednu z nejběžnějších agend naší advokátní kanceláře. Rozsáhlá rekodifikace soukromého práva provedená s účinností od roku 2014 novým občanským zákoníkem a s ní související změny katastrálních předpisů (zejména nový katastrální zákon a jeho prováděcí předpisy) přinesly nové možnosti a některé nové problémy i v této oblasti, na několik z […]

30 Červen

Manželské majetkové právo

Závazky: V naší advokátní praxi se často setkáváme s problematikou manželského majetkového práva. Setkáváme se s dotazy, co je součástí společného jmění manželů a co už nikoliv, a velice často s dotazy, z jakých závazků jsou zavázáni oba manželé a z jakých pouze jeden z manželů. Jeden by namítl, že tato otázka je zákonnou úpravou vyřešena jasně a stejně tak soudy nemají […]

17 Duben

Rozhodčí řízení potřetí

Rozhodci ad hoc V předchozím příspěvku jsem se zabývala stálými rozhodčímu soudu, nyní bych obrátila ve stručnosti svůj pohled k rozhodcům ad hoc. Základním ustanovením zákona, ze kterého budeme vycházet, je ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., které zní: Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v […]

10 Únor

Rozhodčí řízení v čase, Druhá část

Neplatná rozhodčí smlouva Zatímco v předchozím příspěvku jsem se zabývala vývojem rozhodčího řízení z hlediska zákona a jeho novelizací, v tomto příspěvku bych chtěla pojmout (alespoň částečně, neboť celistvý rozbor by vydal přinejmenším na diplomovou práci) vývoj rozhodčího řízení z hlediska judikatury. Jako v podstatě nejproblematičtější se dle mého názoru ukázal výklad ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 […]