16 Září

Zvítězili jsme nad Motoristickou vzájemnou pojišťovnou, exekuce vymožena

V roce 2015 se na mou advokátní kancelář obrátil bývalý klient Motoristické vzájemné pojišťovny, družstvo. Podstata případu byla jednoduchá. Klient spáchal přestupek, obrátil se s žádostí o pomoc na Motoristickou vzájemnou pojišťovnu, která obratem požádala o úhradu svých nákladů. Poté, co klient požadovanou částku uhradil, „pojišťovna“ s klientem přestala komunikovat. Po nějaké době klienta zastavila […]

3 Září

Skončení pracovního poměru pro nemoc z povolání

Přes veškerou opatrnost ať už na straně zaměstnance či zaměstnavatele může dojít k pracovnímu úrazu, případně k tomu, že se u zaměstnance objeví nemoc z povolání. Na co si v takové situaci dávat pozor a jak postupovat? Předně zdravotní stav zaměstnance musí přezkoumat poskytovatel pracovně lékařských služeb a tento poskytovatel musí vydat posudek. Výsledkem tohoto […]

15 Duben

Zastavení exekuce vedené na základě rozhodčího nálezu.

Asi již není novinkou, že s účinností od 01.12.2016 platí zákaz sjednání rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách. Proces omezování sjednávání rozhodčích doložek ve smlouvách uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem tak byl ukončen celkovým zákazem, a to z důvodu častého zneužívání rozhodčích doložek. Jak se ale bránit již vydanému rozhodčímu nálezu? V případě, že rozhodčí nález […]

21 Září

Zákaz zcizení a zatížení věci

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), zavedl praktickou novinku, a to možnost sjednání zákazu zcizení a zatížení. Obecnou úpravu tohoto ujednání najdeme v ustanovení § 1761 NOZ, tedy v ustanoveních o účincích smlouvy. Zjednodušeně řečeno, ujednání o zákazu zcizení a zatížení věci zakazuje vlastníkovi věci věc dále převést, a to ať […]

29 Srpen

Předběžná opatření mezi bývalými partnery

Bohužel život přináší různé situace, a tak i rozchod s partnerem může přinést velmi nepříjemné zážitky. Co však dělat, když tahanice o děti, výživné a majetek překročí únosnou mez a jeden z bývalých partnerů začne druhého fyzicky či slovně napadat, případně vyhrožovat? Řešením situace, které samozřejmě vřele doporučujeme, je podání trestního oznámení. Mezi okamžikem podání […]

16 Duben

Nový občanský soudní řád

Občanský soudní řád je ve sbírce zákonů označen číslem 99/1963 Sb. Již z tohoto sdělení je evidentní, že se jedná o předpis, který nemůže dostát potřebám dnešní doby. Jedná se také o předpis nejčastěji novelizovaný, počet novelizací občanského soudního řádu přesáhl číslo 150. Na stůl tedy přichází tzv. věcný záměr nového civilního řádu soudního, který […]

25 Leden

Mlčenlivost v pracovněprávních vztazích

Velké množství zaměstnanců se setká s tím, že zaměstnavatel po nich požaduje, aby zachovávali mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví v rámci výkonu práce, a to zejména v otázce výrobních postupů, technických řešení či know-how zaměstnavatele. Má však na toto zaměstnavatel nárok? Mlčenlivost zaměstnance samotný Zákoník práce upravuje výhradně u daného okruhu zaměstnanců, a obecně můžeme říci, že […]

1 Srpen

Práva obětí trestných činů

Otázku obětí trestných činů upravuje zákon č. 45/2013 Sb., který implementuje příslušné předpisy Evropské unie. V prvé řadě tzv. obětí dle zákona je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, které byla způsobena majetková nebo nemajetková újma, případně na jejíž úkor se pachatel obohatil. Za oběť je nutno považovat každou osobu, […]

8 Červen

Novela insolvenčního zákona

Bez valného zájmu médií prošla parlamentem novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, která však znamená velkou změnu pro insolvenční dlužníky. Novela reaguje na „zdivočelé“ poměry na trhu, kdy se na neštěstí jiných začalo přiživovat mnoho subjektů, které nabízely služby v oblasti oddlužení, mnohdy v nevalné kvalitě a za vysoké ceny. V dalším má novela ulehčit přehlceným soudům, […]

1 Březen

Zákaz konkurence v zákoníku práce

Tzv. zákaz konkurence pro zaměstnance má dvě roviny. První rovinou je zákaz konkurence během trvání pracovně právního vztahu. Je celkem logické, že zaměstnavatel se chce bránit např. tomu, aby zaměstnanec zneužíval možnosti, které mu poskytuje zaměstnavatel v podobě např. přístupu ke speciálnímu softwaru, k jiné výdělečné činnosti pro jiného zaměstnavatele. Zaměstnanec tedy může činnost pro jiného zaměstnavatele […]