23 Listopad

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, první část

Smlouvy o převodech nemovitostí patří mezi jednu z nejběžnějších agend naší advokátní kanceláře. Rozsáhlá rekodifikace soukromého práva provedená s účinností od roku 2014 novým občanským zákoníkem a s ní související změny katastrálních předpisů (zejména nový katastrální zákon a jeho prováděcí předpisy) přinesly nové možnosti a některé nové problémy i v této oblasti, na několik z […]

16 Prosinec

Daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující

Konec roku 2013 byl pro české právní prostředí velmi hektický. Od 1. 1.2014 totiž vstupoval v účinnost Nový Občanský Zákoník. Vzhledem k tomu, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu podniklo v červnu téhož roku poměrně razantní kroky vůči tehdejší vládě ČR, přešla veškerá zodpovědnost na Horní komoru parlamentu a Senát České republiky […]

30 Červen

Manželské majetkové právo

Závazky: V naší advokátní praxi se často setkáváme s problematikou manželského majetkového práva. Setkáváme se s dotazy, co je součástí společného jmění manželů a co už nikoliv, a velice často s dotazy, z jakých závazků jsou zavázáni oba manželé a z jakých pouze jeden z manželů. Jeden by namítl, že tato otázka je zákonnou úpravou vyřešena jasně a stejně tak soudy nemají […]

17 Duben

Rozhodčí řízení potřetí

Rozhodci ad hoc V předchozím příspěvku jsem se zabývala stálými rozhodčímu soudu, nyní bych obrátila ve stručnosti svůj pohled k rozhodcům ad hoc. Základním ustanovením zákona, ze kterého budeme vycházet, je ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., které zní: Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v […]

10 Únor

Rozhodčí řízení v čase, Druhá část

Neplatná rozhodčí smlouva Zatímco v předchozím příspěvku jsem se zabývala vývojem rozhodčího řízení z hlediska zákona a jeho novelizací, v tomto příspěvku bych chtěla pojmout (alespoň částečně, neboť celistvý rozbor by vydal přinejmenším na diplomovou práci) vývoj rozhodčího řízení z hlediska judikatury. Jako v podstatě nejproblematičtější se dle mého názoru ukázal výklad ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 […]

6 Únor

Rozhodčí řízení v čase, První část

Dne 1. listopadu 1994 byl schválen zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Ačkoliv institut rozhodčího řízení působí jako moderní, není tomu tak, neboť rozhodčí řízení bylo upraveno již Civilním řádem č. 113/1895 ř.z. o soudním řízení v občanských rozepřích právních, a rozhodčí řízení upravoval i zákon č. 142/1950 Sb. o […]

9 Prosinec

Úprava společného jmění manželů v Novém občanském zákoníku, ochrana před věřiteli

Nový občanský zákoník upravuje společné jmění manželů (dále jen SJM) v ustanoveních §§ 708 až 753 zákona č. 89/2012 Sb. (dále NOZ). Na rozdíl od jedenácti paragrafů, které upravovaly společné jmění manželů ve starém občanském zákoníku, (zákoně č. 40/1964 Sb., dále jen OZ), se zdá, že úprava společného jmění byla novou kodifikací rozšířena. Nový občanský zákoník […]

14 Listopad

Předběžná opatření ve vztahu k nezletilým dětem

Počínaje datem 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ) a dále zákon  č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.). Nová právní úprava nahradila zákon o rodině (zák. č. 94/1963 Sb.) a částečně nám nová úprava nahrazuje úpravu obsaženou v občanském soudním řádu (např. zrušené ustanovení § 76a […]

15 Říjen

Dovolená

V pátek dne 17.10.2014 jsme mimo kancelář. V neodkladných záležitostech nás laskavě kontaktujte do čtvrtka 16.10.2014. Na ostatní se těšíme zase od pondělí 20.10.2014.

14 Říjen

Naděje pro dlužníky ze směnek

Ústavní soud se postavil na stranu duševně nemocných Ústavní soud dne 2.9.2014 vydal rozhodnutí, kterým se postavil na stranu duševně nemocných. Soudy od této chvíle nebudou moct vyžadovat tzv. stoprocentní důkazy o vlivu choroby na rozhodování jedince v daném okamžiku. Toto rozhodnutí může výrazně ovlivnit rozhodování soudů v kauzách, kde je zpochybňováno právní jednání při […]