25 Leden

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, třetí část

V posledním ze série článků našeho blogu o převodech nemovitostí se po problematice formy smlouvy, označení převáděných nemovitostí ve smlouvě, zásadě občanského práva, že stavba je součástí pozemku a některých vedlejších ujednání smluv o převodech nemovitostí budeme věnovat některým souvisejícím veřejnoprávním aspektům. Již v minulých článcích jsme narazili na skutečnost, že nemovité věci evidované ve […]

4 Leden

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, druhá část

Tento článek našeho blogu navazuje na předchozí článek o převodech nemovitostí podle nového občanského zákoníku. V minulém článku jsme se věnovali formě smlouvy, problematice označení převáděných nemovitostí ve smlouvě a změnám, jež přinesla nově platná zásada občanského práva, že stavba je součástí pozemku. Nejobvyklejším typem smlouvy, jíž se převádí nemovitost je v praxi kupní smlouva […]

23 Listopad

Převod nemovitých věcí podle nového občanského zákoníku, první část

Smlouvy o převodech nemovitostí patří mezi jednu z nejběžnějších agend naší advokátní kanceláře. Rozsáhlá rekodifikace soukromého práva provedená s účinností od roku 2014 novým občanským zákoníkem a s ní související změny katastrálních předpisů (zejména nový katastrální zákon a jeho prováděcí předpisy) přinesly nové možnosti a některé nové problémy i v této oblasti, na několik z […]

16 Prosinec

Daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit kupující

Konec roku 2013 byl pro české právní prostředí velmi hektický. Od 1. 1.2014 totiž vstupoval v účinnost Nový Občanský Zákoník. Vzhledem k tomu, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu podniklo v červnu téhož roku poměrně razantní kroky vůči tehdejší vládě ČR, přešla veškerá zodpovědnost na Horní komoru parlamentu a Senát České republiky […]

30 Červen

Manželské majetkové právo

Závazky: V naší advokátní praxi se často setkáváme s problematikou manželského majetkového práva. Setkáváme se s dotazy, co je součástí společného jmění manželů a co už nikoliv, a velice často s dotazy, z jakých závazků jsou zavázáni oba manželé a z jakých pouze jeden z manželů. Jeden by namítl, že tato otázka je zákonnou úpravou vyřešena jasně a stejně tak soudy nemají […]

17 Duben

Rozhodčí řízení potřetí

Rozhodci ad hoc V předchozím příspěvku jsem se zabývala stálými rozhodčímu soudu, nyní bych obrátila ve stručnosti svůj pohled k rozhodcům ad hoc. Základním ustanovením zákona, ze kterého budeme vycházet, je ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., které zní: Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v […]

10 Únor

Rozhodčí řízení v čase, Druhá část

Neplatná rozhodčí smlouva Zatímco v předchozím příspěvku jsem se zabývala vývojem rozhodčího řízení z hlediska zákona a jeho novelizací, v tomto příspěvku bych chtěla pojmout (alespoň částečně, neboť celistvý rozbor by vydal přinejmenším na diplomovou práci) vývoj rozhodčího řízení z hlediska judikatury. Jako v podstatě nejproblematičtější se dle mého názoru ukázal výklad ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 […]

6 Únor

Rozhodčí řízení v čase, První část

Dne 1. listopadu 1994 byl schválen zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Ačkoliv institut rozhodčího řízení působí jako moderní, není tomu tak, neboť rozhodčí řízení bylo upraveno již Civilním řádem č. 113/1895 ř.z. o soudním řízení v občanských rozepřích právních, a rozhodčí řízení upravoval i zákon č. 142/1950 Sb. o […]

9 Prosinec

Úprava společného jmění manželů v Novém občanském zákoníku, ochrana před věřiteli

Nový občanský zákoník upravuje společné jmění manželů (dále jen SJM) v ustanoveních §§ 708 až 753 zákona č. 89/2012 Sb. (dále NOZ). Na rozdíl od jedenácti paragrafů, které upravovaly společné jmění manželů ve starém občanském zákoníku, (zákoně č. 40/1964 Sb., dále jen OZ), se zdá, že úprava společného jmění byla novou kodifikací rozšířena. Nový občanský zákoník […]

14 Listopad

Předběžná opatření ve vztahu k nezletilým dětem

Počínaje datem 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen NOZ) a dále zákon  č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.). Nová právní úprava nahradila zákon o rodině (zák. č. 94/1963 Sb.) a částečně nám nová úprava nahrazuje úpravu obsaženou v občanském soudním řádu (např. zrušené ustanovení § 76a […]